BENDROSIOS NUOSTATOS

MB Deinama elektroninės prekybos taisyklės galioja perkant prekes ir paslaugas visomis ryšio priemonėmis iš MB Deinama valdomo tinklalapio.

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Užsakovo ir Vykdytojo teises, pareigas ir atsakomybę Užsakovui įsigyjant prekes naudojantis el. katalogu arba el. paštu.

Vykdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus Užsakovas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Užsakovui apsiperkant el. parduotuvėje ar teikiant užsakymą el. paštu taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

I DALIS.

SUTARTIES DALYKAS

1.1. Vykdytojas pagal Užsakovo užsakymą gamina Užsakovui reklaminius gaminius, reklaminę atributiką (toliau - Prekes) ir teikia Užsakovui reklamos paslaugas, dizaino ir maketavimo, fotografavimo, filmavimo darbus, bei teikia kitas su reklama ir viešinimu susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas apmoka Vykdytojui už atliktus darbus laikydamasis Sutarties sąlygų.

1.2. Vykdytojas įsipareigoja įvykdyti Užsakovo užsakymus pagal sąlygas, numatytas šioje Sutartyje, jos prieduose bei Užsakymuose.

II DALIS.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, PRISTATYMAS IR SUTEIKIMAS

2.1. Užsakovas norėdamas užsakyti tam tikrų Prekių ir (arba) Paslaugų, Vykdytojui raštu, faksu, elektroniniu paštu arba naudojantis elektronine reklamosgaminiai.lt sistema pateikia užklausimą dėl pageidaujamų Prekių ir (arba) Paslaugų užsakymo, o Vykdytojas, gavęs Užsakovo užklausimą, pateikia Užsakovui užpildytą užsakymą (toliau – Užsakymas), Užsakovas gavęs iš Vykdytojo Užsakymą ir sutikdamas su Užsakymu, pateikia Vykdytojui patvirtintą Užsakymą raštu, faksu ar elektroniniu paštu. Pateikęs Užsakymą Vykdytojui, Užsakovas patvirtina sutinkąs su visomis Užsakyme nurodytomis sąlygomis.

2.2. Susitarimas dėl konkretaus Užsakymo laikomas sudarytu, kai Vykdytojas raštu, faksu ar elektroniniu paštu iš Užsakovo gauna patvirtintą Užsakymą.

2.3. Naudojantis elektronine reklamosgaminiai.lt sistema Užsakovas gali pateikti tik užklausą. Užsakymas sudaromas tik Vykdytojui patvirtinus Užsakovo užklausą.

2.4. Prekių ir (arba) Paslaugų pavadinimai, kiekis, kaina, tipas, įvykdymo terminai ir asortimentas sulygstamas Užsakyme.

2.5. Vykdytojas turi teisę nepriimti Užsakymo, jeigu:

2.5.1. Užsakovas pakeitė Vykdytojo Užsakovui siųstą Užsakymą arba Užsakovo Užsakymas pateiktas pažeidžiant šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytą tvarką;

2.5.2. Vykdytojas dėl nuo Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių, patirtų neprotingai didelių išlaidų vykdant Užsakymą.

2.6. Atšaukti susitarimą dėl konkrečių Prekių ir (arba) Paslaugų Užsakymo po to, kai Užsakovas Vykdytojui atsiuntė Užsakymo patvirtinimą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, galima tik abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

2.7. Užsakovas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimybę atsiimti Prekes, gavimo atsiimti užsakytas Prekes iš Vykdytojo biuro. Jeigu Užsakovo patvirtintame Užsakyme nėra numatytos kitos pristatymo sąlygos.

2.8. Vykdytojas perduoda Prekes atsiėmimo vietoje Užsakovo įgaliotam asmeniui, pateikusiam jo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

2.9. Prekių perdavimas ir (arba) Paslaugų suteikimas patvirtinamas pasirašant Prekių ir (arba) Paslaugų priėmimo - perdavimo aktą arba, jeigu atskiras Prekių ir (arba) Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas nepasirašomas, pasirašant ant už Prekes ir (arba) Paslaugas pateikiamos sąskaitos - faktūros.

2.10. Prekių ir (arba) Paslaugų kiekį, kokybę ir asortimentą Užsakovas ar jo atstovas kruopščiai patikrina priimdamas Prekes ir (arba) Paslaugas.

2.11. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių ir (arba) Paslaugų trūkumų Užsakovas privalo pareikšti priimdamas Prekes ir (arba) Paslaugas.

2.12. Pretenzijas dėl Prekių ir (arba) Paslaugų trūkumų Užsakovas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių gavimo ir (arba) Paslaugų suteikimo.

2.13. Aktą dėl Prekių defektų, trūkumų ar netinkamai suteiktų Paslaugų turi pasirašyti Užsakovo ir Vykdytojo atstovai.

2.14. Vykdytojui negavus pretenzijų dėl Prekių ir (arba) Paslaugų kokybės per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių perdavimo ir (arba) Paslaugų suteikimo, laikoma, kad Prekės kokybiškos, Užsakovą visos Prekių savybės tenkina, Prekės neturi kitų trūkumų ar defektų, o Paslaugos buvo suteiktos tinkamai.

III DALIS.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1. tiekti kokybiškas Užsakovo užsakytas Prekes bei teikti kokybiškas Užsakovo užsakytas Paslaugas, Sutartyje bei Užsakymuose nustatytais terminais;

3.1.2. savo lėšomis ištaisyti nekokybiškai arba su defektais atliktus darbus;

3.1.3. laikyti paslaptyje iš Užsakovo gautą su šios Sutarties vykdymu susijusią informaciją ir neperduoti tokios informacijos tretiesiems asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir jai pasibaigus;

3.1.4. atlyginti Užsakovui padarytus nuostolius;

3.1.5. pasibaigus šiai Sutarčiai, grąžinti Užsakovui visus pastarojo perduotus dokumentus, daiktus ir medžiagas;

3.1.6. įspėti Užsakovą, jei Užsakovo nurodymų laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo kokybei, taip pat pranešti Užsakovui, jei yra kitų, nuo Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių, grėsmę Prekių ir (arba) Paslaugų kokybei;

3.1.7. jei Vykdytojas nustato, jog jis laiku negalės atlikti užsakymo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, jis privalo nedelsiant apie tai įspėti Užsakovą ir nurodyti terminą, iki kada Užsakymas bus atliktas. Šiuo atveju nėra taikomi šios sutarties 5.3. punkte nustatyti mokėjimai;

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. laiku ir tinkamai, laikantis Sutartyje bei Užsakymuose nustatytų sąlygų, atsiskaityti su Vykdytoju;

3.2.2. aprūpinti Vykdytoją dokumentais ir informacija ir medžiagą, kurie yra būtini jam vykdant Užsakymą;

3.2.3. priimti iš Vykdytojo Prekes ir (arba) suteiktas Paslaugas ir pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą arba, jeigu atskiras Prekių ir (arba) Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas nepasirašomas, pasirašyti ant už Prekes ir (arba) Paslaugas pateikiamos sąskaitos - faktūros;

3.2.4. laiku sumokėti Vykdytojui už Prekes ir (arba) suteiktas Paslaugas;

3.3. Vykdytojas turi teisę sustabdyti Užsakymų vykdymą, jei Užsakovas vėluoja sumokėti Vykdytojui mokėtinas sumas, kurių apmokėjimo terminas jau yra suėjęs, arba iš Vykdytojo turimų duomenų pagrįstai galima įtarti, kad Užsakovas nebus finansiškai pajėgus atsiskaityti su Vykdytoju;

3.4. Vykdytojas turi teisę nukrypti nuo šios Sutarties sąlygų ir Užsakovo nurodymų, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai būtina Užsakovo interesams apsaugoti ar užsakymui tinkamai įvykdyti ir, jeigu Vykdytojas tam negali gauti Užsakovo leidimo. Šiuo atveju Vykdytojas privalo pranešti Užsakovui apie nukrypimus, kai tik atsiranda galimybė pranešti.

3.5. Vykdytojas turi teisę rodyti Užsakovui atliktus darbus, kaip savo darbo rezultatą, tretiems asmenims.

3.6. Vykdytojas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis Užsakymo vykdymui, išlikdamas visiškai atsakingas prieš Užsakovą dėl šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

3.7. Užsakovui Sutarties nustatytais terminais ir tvarka neatsiskaičius su Vykdytoju. Vykdytojas turi teisę kreiptis į trečiuosius asmenis dėl skolos išieškojimo. Visas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu, apmoka skolininkas, įskaitant, bet neapsiribojant, skolų išieškojimo paslaugas teikusių asmenų „bylos registracijos mokesčiu“, „administraciniais mokesčiais“ bei „sėkmės mokesčiais“, kurie gali būti mokami tiesiogiai skolų išieškojimo paslaugas teikusiam asmeniui.

3.8. Užsakovas turi teisę bet kada gauti iš Vykdytojo visą su darbų atlikimu susijusią informaciją, taip pat tikrinti, ar Vykdytojas tinkamai ir sąžiningai vykdo šią Sutartį.

IV DALIS.

ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju pagal Vykdytojo pateiktas PVM sąskaitas - faktūras.

4.2. Atsiskaitymas už Prekes ir (arba) suteiktas Paslaugas atliekamas pagal Vykdytojo pateiktas sąskaitas - faktūras.

4.3. Vykdytojas siunčia sąskaitas - faktūras Užsakovui kas mėnesį už per prieš tai buvusį mėnesį atliktus darbus. Kartu su sąskaitomis pateikiama ir darbų ataskaita (kurioje nurodoma atliktų darbų specifikacija). Šalys susitaria, kad Užsakovui sąskaitos bus teikiamos el. paštu: Click here to enter text.su patvirtinimu apie gavimą, sąskaitos originalas nebus siunčiamas.

4.4. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sąskaitos - faktūros išrašymo dienos, mokestiniu pavedimu į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą arba grynaisiais pinigais, jeigu Užsakyme nenurodytas kitas apmokėjimo terminas ir (arba) apmokėjimo būdas.

4.5. Tarp Užsakovo ir Vykdytojo sudarytuose Užsakymuose, gali būti numatytas avansinis mokėjimas. Tokiu atveju, prieš Vykdytojui pradedant vykdyti Užsakymą, Užsakovas privalo sumokėti Užsakyme numatytą avansą. Tokiu atveju Užsakymas laikomas sudarytu, kai Užsakovas atlieka avansinį mokėjimą.

4.6. Nuosavybės teisė į Vykdytojo pateiktas Prekes ir (arba) suteiktas Paslaugas pereina Užsakovui tik po to, kai Užsakovas visiškai atsiskaito su Vykdytoju už pateiktas Prekes ir (arba) suteiktas Paslaugas.

4.7. Šalys susitaria, kad nepriklausomai nuo to, kokį mokėjimo paskirstymą mokėjimo pavedime nurodys Užsakovas, Užsakovo į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą pervedamos lėšos arba grynaisiais pinigais mokamos sumos bus užskaitomos tokia tvarka:

4.7.1. Išlaidos, susijusios su skolos iš Užsakovo išsireikalavimu teismine ir (arba) neteismine tvarka;

4.7.2. Netesybos bei delspinigiai;

4.7.3. Pagrindinė prievolė, kuri neįvykdyta seniausiai ir vėlesnės prievolės.

4.8. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikoje naudojama valiuta eurais.

4.9. Jeigu mokama bankiniu pavedimu, apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Vykdytojo sąskaitoje banke.

V DALIS.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ KOKYBĖ

5.1. Šalys susitaria, kad:

5.1.1. Vykdytojas garantuoja, kad perduotinos Prekės ir (arba) suteiktos Paslaugos neturės paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Užsakovas ketina naudoti arba dėl kurių jų naudingumas sumažėtų taip, kad Užsakovas, žinodamas apie tuos trūkumus, jų nebūtų pirkęs arba nebūtų mokėjęs Sutartyje nurodytos kainos.

5.1.2. Prekės ir (arba) Paslaugos laikomos neatitinkančios Sutarties, jeigu dėl nukrypimų jos neturi tų savybių, kurių protingai galėjo tikėtis Užsakovas ar negali būti naudojami pagal įprastą paskirtį.

5.2. Vykdytojas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Užsakovas ar jo atstovai Prekes naudojo ne pagal Prekių paskirtį, nesilaikė instrukcijose, jeigu tokios konkrečioms Prekėms yra taikytinos, nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir (arba) sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu.

5.3. Tuo atveju, jeigu Prekės turi trūkumų ir šie neatitikimai įforminti Sutartyje nustatyta tvarka ir už juos atsako Vykdytojas, Vykdytojas privalo nekokybiškas Prekes neatlygintinai pakeisti analogiškomis Prekėmis be trūkumų arba suteikti nuolaidą kitiems Užsakovo Užsakymas, arba grąžinti Užsakovui už nekokybiškas Prekes Vykdytojui sumokėtą pinigų sumą. Vieną iš aukščiau šiame punkte aptartų alternatyvių būdų pasirenka Vykdytojas. Jeigu Vykdytojas raštu nenurodo kitaip, nekokybiškos Prekės Vykdytojui turi būti grąžinamos Užsakovo jėgomis ir sąskaita, negrąžinus nekokybiškų Prekių Vykdytojas neprivalo vykdyti įsipareigojimų, nurodytų šiame Sutarties punkte.

5.4. Tuo atveju, jeigu Paslaugos Vykdytojui buvo suteiktos netinkamai, neatitikimai įforminti Sutartyje nustatyta tvarka ir už juos atsako Vykdytojas, Vykdytojas privalo tinkamai suteikti Paslaugas nurodytas Užsakyme, suteikti nuolaidą kitiems Užsakovo Užsakymams, arba grąžinti Užsakovui už netinkamai suteiktas Paslaugas Vykdytojui sumokėtą pinigų sumą. Vieną iš aukščiau šiame punkte aptartų alternatyvių būdų pasirenka Vykdytojas.

VI DALIS.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR GARANTIJA

6.1. Užsakovas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

6.1.1. Vykdytojui gavus pranešimą apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama Užsakovo sąskaita (t.y. Užsakovas privalo padengti prekės grąžinimo išlaidas) per 14 dienų nuo pranešimo gavimo.

6.1.2. Vykdytojui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties gavimo grąžinama prekės kaina ir prekės pristatymo išlaidos. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

6.1.3. Užsakovo teisė atsisakyti elektroniniu būdu sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Vykdytoju netaikoma šioms sutartims:

6.1.3.1. sutartims dėl pagal specialius Užsakovo nurodymus ar pageidavimus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos serijiniu būdu ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Užsakovo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Užsakovo asmeninėms/individualioms reikmėms;

6.1.3.2. sutartims dėl prekių, nesandėliuojamų Vykdytojo sandėliuose, o parduodamų išskirtinai užsakomosios prekybos pagrindais ir užsakytų specialiai tik priėmus Užsakovo užsakymą;

6.1.3.3. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.1.3.4. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.1.3.5. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

6.1.3.6. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

6.1.3.7. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.

6.1.4. Prekė grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei pardavimą iš Vykdytojo patvirtinantį dokumentą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo bei pardavimo sutarties atsisakymo formą.

6.1.5. Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako Užsakovas. Jei prekė nesukomplektuota, Vykdytojas nepriima grąžinamos prekės.

6.1.6. Jeigu Vykdytojas raštu nenurodo kitaip, kokybiškos Prekės Vykdytojui turi būti grąžinamos Užsakovo jėgomis ir sąskaita, negrąžinus kokybiškų Prekių Vykdytojas neprivalo vykdyti įsipareigojimų, nurodytų šiame Sutarties punkte.

VII DALIS.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalys įsipareigoja tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, bendradarbiauti, susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

7.2. Ša­lys įsi­pa­rei­go­ja tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo: ne­at­skleis­ti raštu, žodžiu ar ki­to­kiu pa­vi­dalu tre­tie­siems as­me­nims jo­kios ko­mer­ci­nės, da­ly­kinės, finansinės in­for­ma­ci­jos, su ku­ria bu­vo su­pa­žin­din­tos ben­dra­dar­biau­damos šios Su­tar­ties pa­grindu.

7.3. Užsakovui laiku neapmokėjus Vykdytojo pateiktų sąskaitų, Užsakovas privalo mokėti po 0,1 % (vieną dešimtąją) dydžio delspinigius nuo vėluojamos atsiskaityti sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti kalendorinę dieną;

7.4. Pavėlavus apmokėti sąskaitą daugiau negu 7 kalendorines dienas, Užsakovas įsipareigoja atlyginti skolos administravimo išlaidas, kurios bendru susitarimu yra 15,00 € už kiekvieną pradelstą savaitę, iki kol bus galutinai atsiskaityta.

7.5. Jei Vykdytojas, dėl nuo Vykdytojo priklausančių aplinkybių, vėluoja laiku pateikti Prekes ir (arba) Paslaugas, tai privalo mokėti po 0,1 % (vieną dešimtąją) dydžio delspinigius nuo Užsakovo sumokėtos sumos už vėluojamas pateikti Prekes ir (arba) suteikti Paslaugas už kiekvieną uždelstą dieną;

7.6. Jeigu viena iš Šalių nevykdo savo įsipareigojimų daugiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, kita Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą iki to laiko, kai pirmoji Šalis pradės vykdyti savo įsipareigojimus arba nutraukti sutartį, išieškant iš kaltosios Šalies dėl to susidariusius nuostolius.

VIII DALIS.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta bet kurios Šalies iniciatyva, jei kita Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai. Šiuo atveju Šalis privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie Sutarties nutraukimą, įteikiant pranešimą kitai Šaliai pasirašytinai arba išsiunčiant registruotu paštu, Sutartis laikoma nutraukta po 3 (trijų) darbo dienų nuo pranešimo pateikimo.

8.2. Sutartis prieš terminą nesant kitos Šalies kaltės taip pat gali būti nutraukta bet kurios Šalies iniciatyva, pranešus apie tai kitai Šaliai, įteikiant pranešimą kitai Šaliai pasirašytinai arba išsiunčiant registruotu paštu, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.3. Nutraukus Sutartį, Šalys per 7 (septynias) kalendorines dienas privalo atsiskaityti viena su kita už pateiktas Prekes ir (arba) suteiktas Paslaugas.

8.4. Jei prieš nutraukiant Sutartį Užsakovas buvo pateikęs Užsakymą Vykdytojui, pastarasis privalo jį įvykdyti, o Užsakovas privalo už jį atsiskaityti, nebent Šalys susitaria priešingai.

8.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės Vykdytojas turi teisę pasirinki ar įvykdyti Užsakymą ir reikalauti pilno apmokėjimo pagal Užsakymą, ar nutraukti Užsakymo vykdymą ir reikalauti, kad Užsakovas padengtų visus Vykdytojo nuostolius.

IX DALIS.

NENUGALIMOS JĖGOS

9.1. Šalies įsipareigojimai ir jų vykdymo terminas atidedamas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių laikotarpiui bet ne ilgesniam nei protingas laikotarpis, jeigu įrodo, kad Sutarties negalima įvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės taikomos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose, jeigu šioje Sutartyje aiškiai nenurodyta priešingai.

9.2. Force majeure nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi finansinių išteklių arba tretieji asmenys neįvykdo prievolių kitai Šaliai.

9.3. Šalis dėl force majeure negalinti tinkamai įvykdyti prievolės privalo per protingą (trumpiausią įmanomą) laiką įrodyti tokių aplinkybių buvimą.

X DALIS.

KITOS SĄLYGOS

10.1. Užsakovas sutinka, kad:

10.1.1. Vykdytojas pagal sutarties užsakovo paskyroje nurodytus kontaktinius duomenis (veiklos vykdymo vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.) pateiktų informaciją (telefonu, SMS, el. paštu ir kt. būdais) apie vykdomo užsakymo būseną ir kitą informaciją, susijusią su Užsakovo užsakymu.

10.1.2. Vykdytojas tvarkytų Užsakovo duomenis tinkamo paslaugų teikimo, tiesioginės rinkodaros, dalyvavimo lojalumo programose tikslais.

10.1.3. Užsakovo nurodytu telefono numeriu, faktinės veiklos vykdymo vietos ir elektroninio pašto adresu būtų pateikiami Vykdytojo bei bendri su partneriais reklaminiai pasiūlymai.

10.2. Užsakovas supranta, kad kainos pateiktos elektrononiame www.reklamosgaminiai.lt kataloge yra preliminaraus pobudžio ir nėra tikslios ar galutinės. Norėdamas sužinoti tikslias prekių kainas Užsakovas turi pateikti Vykdytojui Užklausą, šios sutarties II dalyje nurodytomis priemonėmis.

XI DALIS.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo prekių įsigijimo dienos ir galioja iki visiško šalių tarpusavio atsiskaitymo.

11.2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai vykdomi Šalių raštišku susitarimu naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis.

11.3. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutartinis teismingumas nustatomas pagal Vykdytojo buveinės vietą.

11.4. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu, adresais, nurodytais šioje Sutartyje.

11.5. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. Šaliai nepranešus apie buveinės adreso pasikeitimą, vėliausiai nurodytu buveinės adresu išsiųstas registruotas laiškas laikomas įteiktu tinkamai praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo laiško išsiuntimo.